Algemene Ledenvergadering Maandag 11 Maart 2019 om 20 uur.

25 februari 2019

Algemene LedenVergadering (ALV) Maandag 11 Maart 2019

Beste ere-, senior-, en juniorleden van TCT,

Graag nodigen we jullie uit voor het bijwonen van de ALV op Maandag 11 Maart 2019 om 20.00 uur in het paviljoen.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van TCT 2019

Datum:                 Maandag 11 Maart 2019

Aanvang:              20.00 uur

Locatie:                Paviljoen TCT   

NUMMER | AGENDAPUNT
1 | Opening en welkom
2 | Vaststelling agenda
3 | Mededelingen van het bestuur: (o.a. afmeldingen en jubilea)
4 | Ingekomen stukken  (zie bijlage onder)
5 | Notulen ALV van 2 juli 2018 (zie bijlage onder)
6 | Verslag beleidsjaar 2018
7 | Financiële stukken 2018; staat van baten en lasten en balans TCT en Stat
8 | Verslag kascommissie TCT 2018 en benoeming kascommissie 2019
Pauze +/-21.00 | 
9 | Gewijzigde statuten van de Stat ter goedkeuring
Statuten oud:  zie bijlage onder
Statuten nieuw:  zie bijlage onder
10 | Begroting 2019 en vaststelling contributies tennis & padel
11 | Informatie en vervolgproces ‘Doortennissen in  de winter’ d.m.v. tennishallen (zie bijlage onder)
12 | Bestuurssamenstelling TCT: (in)stemming voorzitter, mogelijk secretaris en penningmeester. Het bestuur stelt voor om Maikel Veroude als voorzitter te benoemen. We nemen afscheid van Wim, Bregje & Anne.
       Bestuurssamenstelling STAT: we nemen afscheid van Herman Jansen.
13 | 2019
14 | Rondvraag en sluiting 

KANDIDAATSTELLINGLeden van TCT kunnen zich t/m 4 maart kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, secretaris,  penningmeester en voorzitter TC. 

De financiële stukken ( incl. padelcertificaat) liggen om 19.30 uur ter inzage in het paviljoen.

Aanmelden of afmelden voor de ALV:  [email protected]  

Graag tot 11 Maart a.s.,

Met sportieve groeten,

Bestuur Tennisclub Tilburg
Statuten STAT nieuw Statuten STAT oud Notulen ALV 2/7/2018 Ingekomen stuk Bert Zijlmans Certificaat Padel vb Uitgebreide info overdekt doortennissen in de winter bij TCT

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 542 0606

Address

Goirlese Weg 34A
5026 PC Tilburg