Algemene Ledenvergadering TCT

Beste ere-, senior-, en juniorleden van TCT,

Graag nodigen we jullie uit voor het bijwonen van de ALV op Maandag 11 Maart 2019 om 20.00 uur in het paviljoen.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van TCT 2019

Datum:                 Maandag 11 Maart 2019

Aanvang:              20.00 uur

Locatie:                Paviljoen TCT   

NUMMER

AGENDAPUNT

1

Opening en welkom

2

Vaststelling agenda (ingekomen stuk punt 4)

3

Mededelingen van het bestuur: (o.a. afmeldingen en jubilea)

4

Ingekomen stukken Ingekomen stuk Bert ZijlmansCertificaat Padel vb

5

Notulen ALV van 2 juli 2018 Notulen 02072018

6

Verslag beleidsjaar 2018

7

Financiële stukken 2018; staat van baten en lasten en balans TCT en Stat

8

Verslag kascommissie TCT 2018 en benoeming kascommissie 2019

Pauze +/-21.00

 

9

Gewijzigde statuten van de Stat ter goedkeuring Statuten STAT oudStatuten STAT nieuw

10

Begroting 2019 en vaststelling contributies tennis & padel

11

Informatie en vervolgproces ‘Doortennissen in  de winter’ d.m.v. tennishallen Uitgebreide info

12

Bestuurssamenstelling; (in)stemming voorzitter, mogelijk secretaris en penningmeester.

Het bestuur stelt voor om Maikel Veroude als voorzitter te benoemen.

We nemen afscheid van Wim, Bregje & Anne.

13

2019

14

Rondvraag en sluiting

 

KANDIDAATSTELLING

Leden van TCT kunnen zich t/m 4 maart kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, secretaris,  penningmeester en voorzitter TC.

De financiële stukken ( incl. padelcertificaat) liggen om 19.30 uur ter inzage in het paviljoen.


Om te kunnen inschatten hoe groot de belangstelling is i.v.m. locatie, verzoeken we je (hier) aan te melden.

Graag tot 11 Maart a.s.,

Met sportieve groeten,

Bestuur Tennisclub Tilburg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Download als PDF
Notulen-02072018
Notulen-ALV-6-Februari-2018
Notulen ALV 01.02.2016
 
Notulen ALV 09.02.2015
 
Notulen Bijzondere ALV 10.06.2013
 
Concept notulen ALV 2012 versie 21-1-2013
 

Om notulen van eerdere ALV's  te bekijken, klik op desbetreffende tekst hieronder:

Notulen ALV 04.02.2013

Notulen bijzondere ALV 23.06.2011

Notulen ALV 27.01.2011

Notulen ALV 28.01.2010

Notulen ALV 29.01.2009

Notulen ALV 24.01.2008

Notulen ALV 01.02.2007

Notulen ALV 26.01.2006

Notulen ALV 27.01.2005

Notulen ALV 05.02.2004