Fair play

TCT staat bekend als een sociale tennis- en padelvereniging waar het goed vertoeven is. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op en daarom willen we dat graag behouden. We hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Voor elke doelgroep zijn passende gedragsregels opgesteld, zodat iedereen zich kan houden aan het motto: "Ik gedraag me altijd sportief en respectvol".


Gedragsregels leden

 • We respecteren elkaar ongeacht geslacht, kleur, handicap, geloof, seksuele geaardheid, politieke mening, sociaal-economische status, spelniveau, etc.
 • We gaan positief met elkaar om en daarom helpen we elkaar.
 • We voelen verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij onze medeleden en het terrein van onze vereniging.
 • We communiceren met elkaar op basis van eerlijkheid en openheid.
 • We gebruiken geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld en/of intimidatie op of rondom de banen.
 • We gaan duurzaam om met ons park.
 • We blijven van andermans eigendommen af.
 • We gaan verantwoordelijk om met sociale media.
 • We respecteren het werk van al onze vrijwilligers en trainers.
 • We tonen ons goede gastheren naar onze gasten en anderzijds ook goede gasten bij andere verenigingen.


Gedragsregels bestuurs-/commissieleden en andere vrijwilligers

De vrijwilligers dragen bij aan een gezonde en bloeiende vereniging door:

 • goed met elkaar en de leden samen te werken.
 • nieuwe initiatieven te ontwikkelen en in gang te zetten.
 • transparant en eerlijk te communiceren met de leden.
 • een veilige omgeving te creëren voor de leden.
 • integer met vertrouwelijke informatie om te gaan.
 • het in goede conditie te houden van het park.
 • zelf een voorbeeld te zijn van goed gedrag en leden aan te spreken wanneer hun gedrag niet overeenkomt met de geldende normen en waarden.


Gedragsregels trainers

 • De trainer brengt spelplezier en leert vaardigheden en sportief gedrag aan.
 • De trainer maakt zij die fouten maken nooit belachelijk.
 • De trainer creëert een veilige omgeving tijdens de lessen.
 • De trainer draagt zorg voor goed en veilig materiaal.
 • De trainer blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.


Gedragsregels ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers van leden:

 • zijn enthousiast en stimulerend.
 • moedigen het kind aan sportief en eerlijk te zijn, tijdens en na een partij.
 • moedigen het kind aan plezier te hebben in de sport.
 • coachen niet in woord en gebaar.
 • zorgen ervoor dat het kind tijdig aanwezig is of zich tijdig afmeldt voor wedstrijden of trainingen.

Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren).


Gedragsregels op de baan

 • We respecteren de regels van de tennis- en padelsport.
 • We respecteren onze mede- en tegenstanders en waarderen mooie punten van anderen.
 • We zijn eerlijk en sportief, en spelen bij twijfel een let (deze regels gelden ook wanneer je te gast bent bij een andere club).
 • We dragen tenniskleding en tennisschoenen.
 • We slaan of gooien niet met onze rackets.
 • We schreeuwen of vloeken niet op of naast de baan.
 • We blijven bescheiden bij een overwinning en laten ons niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • We nemen al onze meegebrachte spullen weer mee terug en nemen zeker geen glaswerk mee naar de baan.
 • We spelen alleen wanneer de banen bespeelbaar zijn (op advies van het baanbeheer).
 • We spelen de bal van een andere baan netjes terug (na afloop van een rally).
 • We vegen de baan na afloop van onze speeltijd.


Gedragsregels naast de baan

We houden het terras, de kleedkamers, het clubhuis en het park netjes. Afval hoort in de vuilnisbakken. Alcohol wordt alleen geschonken aan personen van 18 jaar en ouder. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het park. Het barbeheer mag altijd en naar eigen inzicht de verstrekking van alcoholhoudende dranken weigeren en personenen die normafwijkend gedrag vertonen uit het clubhuis verwijderen. In het clubhuis wordt niet gerookt.

Het bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk voor handhaving van deze gedragscode en legt daarvoor verantwoording af aan de ledenvergadering.

Ieder lid is in principe bevoegd om een medelid aan te spreken op wangedrag.

Zij die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedraginen, die in strijd zijn met de gedragscode, kan het bestuur (of bondsgedelegeerde) besluiten tot de volgende sancties:

 • Verhalen van de schade
 • Verplicht helpen bij opruimen/schoonmaken
 • Ontzegging toegang park
 • Royeren als lid van de vereniging.